TAXICENTRUM

adobevallas

2008-11-01 18:00

A szerkesztőség kérdezett, az APEH válaszolt

A Taxisok Világa egyik hűséges olvasója fordult hozzánk kérdésével. Taxis szolgáltatást végző áfás vállalkozásként kérdéseket intézett az adóhivatalhoz, de a válasz ahelyett hogy megnyugtatta volna, inkább mégjobban elbizonytalanította. Szerkesztőségünk utánajárt a dolognak:

APEH Sajtóosztály
Budapest

Tisztelt Sajtóosztály!

A Taxisok Világa című szakmai lap újságírójaként nem először - a korábbi kedvező tapasztalataimon felbuzdulva - fordulok Önökhöz a taxis szakma számára nagyon fontos kérdésekkel:

1. Egyik olvasónk állásfoglalás kéréssel fordult az illetékes adóhatósághoz a személygépkocsi üzemanyag általános forgalmi adójának visszaigényelhetősége ügyében. Íme a kérdés:

Tisztelt Adóhatóság!
Az alábbi kérdésemre kérem szíves állásfoglalásukat:
Társas vállalkozásunk taxigépjárműként üzemeltet 9 személyes személygépkocsinak vizsgáztatott diesel üzemű gépjárművet.
Kérdésem a következő: levonható-e a taxiszolgáltatás üzemanyag ÁFA-ja?

Várom szíves válaszukat.

Az adóhatóság válasza:

Tisztelt Ügyfelünk!

Igazgatásunkhoz e-mailben érkezett levelére az alábbi tájékoztatást adom.

Elsődlegesen elnézését kérjük a késedelmes válaszunkért.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény (továbbiakban Áfa) 120. § a). pontja szerint az adóalany - ilyen minőségében - abban a mértékben, amilyen mértékben a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany - ideértve az EVA hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított. Tekintettel arra, hogy Önök a terméket, üzemanyagot, adóköteles szolgáltatásnyújtás - taxiszolgálat - érdekében használják fel, így a fenti jogszabály hely alapján lehetőségük van arra, hogy a fizetendő adóból levonják a termék - üzemanyag - beszerzése során áthárított és megfizetett adót.
Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. l7.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatjuk továbbá, hogy az előzőekben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság
Tájékoztatási Főosztály

Mivel ez az állásfoglalás eddigi ismereteinknek ellentmond, és alapvetően érinti a taxis vállalkozói kör egy jelentős részét, szakmai lapunkban foglalkozni kívánunk a témával. Előtte azonban kérem szíves tájékoztatásukat, hogy a fenti állásfoglalás mennyire teljes körű, különös tekintettel a jelenleg hatályos ÁFA törvény 124§ (1) bekezdésére, amely szerint:

"a 120. és 121.§-tól függetlenül nem vonható le:
a) a motorbenzint . terhelő előzetesen felszámított adó
b) az a) pontban nem említett egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított adó, feltéve, hogy azt személygépkocsi (vtsz 8703) üzemeltetéséhez szükséges."

Az adólevonási jog korlátozása alóli kivételeknél, a 125.§-ban sem találtunk olyan tételt, amely megengedné a személygépkocsi üzemeltetéséhez szükséges gázolaj forgalmi adójának visszaigénylését.

Itt szeretném megjegyezni, hogy bár a jogalkotó szándéka világos, amikor a személygépkocsik üzemanyagának forgalmi adóját nem engedi visszaigényelni (kvázi luxuscikként kezeli a személyautó használatot), a taxiszolgáltatás esetén a személygépkocsi használata nem egy lehetőség, hanem a vállalkozás jellegéből eredő elengedhetetlen követelmény. Vagyis, amíg minden más tevékenység esetén a személyautó használata végső esetben kiváltható valamilyen módon, a taxiszolgáltatásnál ez nem lehetséges. Maga a személygépkocsi az, amellyel a szolgáltatás végezhető. Mivel más személyszállítási tevékenységek esetén (autóbusz, stb.) ismereteink szerint mindenhol visszaigényelhető az ÁFA a szolgáltatás során felhasznált gázolaj után, a taxinál ez a lehetőség szintén adott kellene, hogy legyen. Az APEH Tájékoztatási Főosztály fenti levele talán éppen erre utal. Kérem tehát szíves állásfoglalásukat ebben az ügyben.

2. Másik kérdésem szintén az általános forgalmi adó témakörét érinti, jelesül a személygépkocsi, mint munkaeszköz ÁFA-jának visszaigényelhetőségét. Ismereteim szeint az ÁFA törvény 2008-as módosítása kapcsán (ill. az egész törvény újrafogalmazása során) kikerültek a törvényből (illetve enyhültek) azok a korlátok, amelyek a taxizásra használt személyautó forgalmi adójának visszaigényelhetőségét voltak hivatottak szabályozni. A jelenleg is hatályos ÁFA törvény 125.§-a az adólevonási korlátozások alóli kivételeknél a következőképpen fogalmaz:

(a személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adó levonható, ha) "igazoltan egészben, vagy túlnyomó részben taxiszolgáltatás nyújtása érdekében használja"

A 126.§ foglalkozik a fenti igazolási kötelezettség alkalmazásával, valamint pontosítja a részbeni használat mértékét is, minimum 90%-ban. Kérdésem ez ügyben a következő: Az egyéni vállalkozó, amennyiben az általános forgalmi adó körbe bejelentkezett, és taxiszolgáltatás céljára gépkocsit vásárol, levonhatja-e az ennek a gépkocsinak a vételárára eső forgalmi adót, mindössze a fenti feltételek teljesülése esetén, vagy van-e más, általam nem ismert korlát is (pl. bizonyos időbeli kötelezettség a vállalkozásra vonatkozóan, készpénzes, vagy hitel igénybevételével történő vásárlás, a vállalkozó jogállása - főállású, nyugdíjas vagy munkaviszony melletti - illetve bármi egyéb ok).

Összefoglalva:

1. Taxis vállalkozó visszaigényelheti-e a gázolaj üzemanyagra vonatkozó általános forgalmi adót munkaeszközként használt személygépkocsija üzemanyagfogyasztása után, amennyiben az egyéb erre vonatkozó feltételek teljesülnek?

2. Taxis vállalkozó visszaigényelheti-e a munkaeszközként használt személygépkocsija vételárára vonatkozó általános forgalmi adót, amennyiben legalább 90%-ban vállalkozói célra használja azt, és az egyéb erre vonatkozó feltételek teljesülnek?

Kérem a fenti kérdések megválaszolásával szíveskedjenek tájékoztatni lapunk olvasóit. Következő számunk lapzártája október elsején lesz, ezért köszönettel vennénk, ha válaszukat eddig az időpontig megkaphatnánk.

Tisztelettel:

Nagy Zoltán
újságíró
Taxisok Világa
30/989-4279


Az adóhatóság válasza dícséretes gyorsasággal megérkezett, melyért ezúton is köszönetet mondunk:

Büt - 1563/2008
Sajtó osztály sorszáma: 800./2008.

Nagy Zoltán úr

újságíró
Taxisok Világa
megkeresésére készült válasz

Tisztelt Nagy Zoltán Úr!

1. Önök helyesen észlelték, hogy az általános forgalmi adóról szóló, 2008-tól hatályba lépett új, a 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 124. § (1) bekezdés a) és b) pontja értelmében továbbra sem vonható le a motorbenzint terhelő adó (bármely gépjármű üzemeltetéséhez is használják), és a motorbenzinnek nem minősülő egyéb üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó, amennyiben azt személygépkocsi üzemeltetéséhez használják fel. Ez alól, ahogyan azt helyesen értelmezik, az áfatörvény 125. §-ában foglalt kivételek egyike sem mentesíti a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyokat. Ebből következően, amennyiben a taxi szolgáltatást az áfatörvény alkalmazása szempontjából személygépkocsinak (vtsz. 8703) minősülő gépkocsival végzik, úgy az ahhoz beszerzett bármely üzemanyagot terhelő előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem levonható, így a gázolajat terhelő áfa sem.

Az igazgatósági válaszlevél sajnálatos módon e kérdésben nem volt kellően körültekintő. Tekintettel arra, hogy a kérdező nevét, a válaszlevél iktatószámát konkrétan nem jelezték, nem volt módunk intézkedni a válasz korrekciója érdekében. Amennyiben ezt szükségesnek tartják, kérjük, hogy szíveskedjenek jelezni, és amennyiben a levelezés beazonosításához szükséges adatok rendelkezésre állnak, intézkedni tudunk az érintett igazgatóság felé.

2. A taxi szolgáltatást nyújtó vállalkozó az ezen szolgáltatás-nyújtásához beszerzett személygépkocsit terhelő előzetesen felszámított adót az áfatörvény 125. (2) bekezdés a) pontja értelmében levonhatja akkor, ha azt igazoltan egészben vagy túlnyomó részben taxi szolgáltatás nyújtása érdekében használja.

Az áfatörvény 126. §-ában ezzel kapcsolatban megfogalmazott feltételeken kívül nincs egyéb (mint például a régi áfatörvény 33/A. §-ában megfogalmazott) kitétel, sem az Ön által említettek szerinti egyéb feltétel (készpénzes, vagy hitelre történő beszerzés, vagy hogy a vállalkozó főállásban vagy munkaviszony mellett folytatja ezen tevékenységét stb.) Természetesen az alanyi mentesség választása a levonást kizárná e tekintetben is.

A 2008-tól hatályba lépett szabályozás alapján tehát az áfatörvény 126. §-ában előírt nyilvántartásokkal lehet és kell alátámasztani az igazolt, egészben, vagy túlnyomó részben a taxi szolgáltatáshoz történő használatot, mely feltételek teljesülése esetében a taxi szolgáltatáshoz beszerzett személygépkocsit terhelő adó levonható, amennyiben annak egyéb jogszabályi feltételei is fennállnak (pl. a beszerzést igazoló számla megléte, import esetén a kivetett áfa megfizetése stb.). A visszaigénylésre vonatkozó további feltételeket az áfatörvény 186. §-a határozza meg (beszerzés kifizetettsége, visszaigénylésre jogosító összeghatár elérése).

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóalanynak a levont adó tekintetében korrekciós kötelezettsége keletkezik abban az esetben, ha a levonási feltételekben változás következik be, és a legalább túlnyomó részben történő használat nem valósul meg az ésszerű időtartamon belül dokumentált használat során. Ez esetben - tekintettel arra, hogy a taxizáshoz használt személygépkocsi a taxi szolgáltatást nyújtónál ingó tárgyi eszköznek minősíthető - a beszerzést terhelő áfa egyötöde visszafizetendő azon év vonatkozásában, melyben a 125. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltétel nem teljesült.

Budapest, 2008. október 1.

Sajnos tehát az üzemanyagra fordított kiadásaink forgalmi adója továbbra sem igényelhető vissza, legyen szó benzin, vagy bármely más üzemanyagról is. Reményt keltő ugyanakkor a gépkocsi ÁFA visszaigénylés lehetőségének könnyítése. Az ÁFA törvény 125§-a alapján ugyanis teljes egészében visszaigényelhető a személygépkocsi általános forgalmi adója abban az esetben, ha azt legalább 90%-ban taxi szolgáltatás céljára használják - megfelelően dokumentálva - és a szolgáltatás az adott gépkocsival legalább öt éven keresztül fennáll - amint azt a sajtóiroda válaszlevelének utolsó két bekezdése részletezi.

Nagy Zoltán

Hasznosnak bizonyult ez az információ?

Igen Nem