TAXICENTRUM

adobevallas

2009-01-24 11:36

Fontosabb adóváltozások

Idén 69 ezerről 71 500 forintra nő a minimálbér, ettől aztán a fizetendő járulékok mértéke is emelkedik kissé. Itt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a január hónapra február 12-ig fizetendő járulékok tekintetében még a december havi minimálbér érvényes, hiszem a jogszabály a „tárgyhónapot megelőzó hó" kifejezést használja. A januári tárgyhónapot pedig a december előzi meg, amikor még 69.000 forint volt a minimálbér mértéke. Az emelt összegű járulékokat először február hónapra kell fizetni, legkésőbb március 12-ig. A pontos összegek szokás szerint minden hónapban olvashatók a Taxisok Világa táblázatos oldalain. A járulékmértékek túlnyomórészt nem változtak, csak a nyugdíjasok által fizetendő havi 4,350 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék összege emelkedett 4.500 forintra. Nyilván valaki úgy gondolta a rendeletalkotók közül, hogy a nyugdíjas vállalkozók túl jól élnek...

Teljesen új elv az adózásban, a köztartozás-mentességi lista nyilvánosságra hozatala. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy azok az adózók, akiknek nincs köztartozásuk, kérhetik felvételüket a köztartozás-mentességi listára, amely az adóhivatal honlapján lesz elérhető. Hogy ez mire is jó, azon kívül, hogy „eminens tanulók" leszünk az adóhivatalnál? Nos például nem kell adó- és TB- igazolásokat beszerezni, ha valamilyen okból, például autócsere okán „nullás papírokra" lesz szükségünk. A köztartozás-mentes adózók adatbázisában való szereplés ugyanis megfelel az ún. együttes nemleges igazolásnak, vagyis a nullás papírt nem kell beszereznünk adott esetben. Én azért megvárnám még, hogy hogy működik ez a lista a gyakorlatban, mindenesetre a kezdeményezés igencsak előremutatónak tűnik, már csak azért is, mert az adóhivatalnak ez a szolgáltatása illetékmentes! Ez a tény pedig az amúgy rendkívül költséges autócsere esetén egy kevés megtakarítást hozhat. A köztartozás-mentes adózók adatbázisába való bekerülés részletei:

  • A listába való bekerülés nem automatikus, vagyis azt kérni kell! Az ehhez szükséges elektronikus adatlap az APEH portálon a megfelelő időben hozzáférhető lesz.
  • A lista havonta, minden hó 10-én frissül, és azok az adózók szerepelhetnek benne, akiknek az előző hónap utolsó napján sem adó-, sem járulék-, sem vám-, sem illetéktartozásuk nincs a hivatalnál nyilvántartva.
  • Az első ilyen lista 2009 február 10-én jelenik meg az adóhivatal honlapján.
  • A tartozásmentesség szempontjából a hivatal az ún. nettó adótartozást veszi figyelembe, vagyis nem baj, ha valamely adónemben tartozásunk van, ha más jogcímen viszont túlfizetésünk keletkezett. Ha az adófolyószámla végösszege pozitív, akkor az köztartozás-mentesnek minősül.
  • Szintén feltétele még az említett - sokszor pozitív adóslistának nevezett - adatbázisban való szereplésnek, hogy a vállalkozónak, vállalkozásnak ne legyen a számláján behajthatatlan követelésnek minősülő tétel.
  • A vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy minden előírt bevallását beküldte. Tartozásmentességet ugyanis nem csak úgy lehet elérni, hogy az adózó rendben befizet minden bevallott összeget, hanem úgy is, hogy „elfelejt" beküldeni néhány bevallást. Ennek elkerülése érdekében szükséges nyilatkozni arról a köztartozás-mentes adózók adatbázisába való felvételt kérő nyomtatványon, hogy a bevallások az előírásoknak megfelelően beküldésre kerültek. Mivel ennek a pozitív adóslistának a gyakorlati kezelése nagyrészt elektronikus módon történik, a hivatal csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi ezen nyilatkozatunk valóságtartalmát.
  • Szintén feltétel, hogy az adózó érvényes adószámmal rendelkezzen, vagyis adószáma sem felfüggesztés alatt nem állhat, sem törölve nem lehet.
  • Egy másik, szintén az adófolyószámlával kapcsolatos tervezett változás szerint, ha az adózónak bizonyos adónemekben hiánya, másokban viszont túlfizetése van - és a tartozás behajtása már végrehajtási szakaszba érkezett - az adóhivatal jogosult lesz a túlfizetésből a tartozásra átvezetni összegeket. Eddig ez a jogosultsága nem volt meg, csak az adózó rendelkezhetett az egyes adónemek közötti átvezetésekről. A törvény ezt a rendelkezést is mintegy egyszerűsítésként jelzi, szerintem azonban veszélyeket is hordoz magában. A tartozások után felszámított késedelmi kamatot - amelyet fizetési könnyítésre irányuló kérelem, és az ennek nyomán született megállapodás eredményeként általában hajlamosak voltak elengedni, vagy mérsékelni - most majd könnyebb lesz az adóhatóságnak beszednie.

Az adószigor irányába mutat, hogy a vállalkozás mellett ezentúl az alkalmazottat és közvetlen felettesét is büntethetik nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt. Így a vállalkozó sem védekezhet azzal, hogy nem felel alkalmazottja munkájáért. Alkalmazottakat foglalkoztató taxis kollégák tehát nyomatékosan hívják fel dolgozójuk figyelmét, hogy nyugtaadás elmulasztásáért ezentúl ő is anyagi felelősséggel tartozik! A bírságok összege folyamatosan emelkedik. Magánszemélyt 200 ezer, céget akár 500 ezer forint bírság is terhelhet, és úgy vettük észre, hogy a hatóság az utóbbi időben igencsak elmozdult a maximális büntetések kiszabása felé.

Az APEH továbbfejleszti Contact Center szolgáltatását. Ez az eddigi telefonos ügyfélszolgálatoktól annyiban tér el, hogy immár nem csak felvilágosítást lehet kérni, hanem konkrét személyre szóló ügyet is el lehet intézni telefonon. Akinek már volt szerencséje az APEH telefonos ügyfélszolgálatához, és ki is tudta várni, amíg felvették, az velem együtt kíváncsian várhatja a fejlesztést, amelyenek bevezetését egyébként 2009 július 1-re ígérik.

Fontos információ, hogy szigorúbban ellenőrzik ezentúl az ún. számlatartási, számlamegőrzési szabály betartását. Erről a szabályról sokan nem tudnak szakmánkban, pedig e hasábokon már többször is foglalkoztunk vele. Lényege az, hogy ha valaki átalányadózó - ami a taxis szakmában eléggé jellemző adózási forma -, az nem elégedhet meg azzal, hogy bevételeit lekönyveli. Költségei, kiadásai vállalkozásával kapcsolatban neki is vannak, és bár ezeket könyvvezetésében nem kell szerepeltetnie, a kiadási számlákat az elévülési időn belül meg kell őriznie! Mik lehetnek ezek a számlák? Nos, minden, ami vállalkozásunk működtetésével kapcsolatban kiadásként merül fel. Társasági tagdíj, ügykezelési költségek, műszaki vizsgával, taxaméterrel kapcsolatos költségek, nyomtatványköltség, stb. Egyedül az üzemanyagról nem kell feltétlenül számlákat gyűjteni, ha ennek költségét a vállalkozó az APEH norma szerint számolja el. Fontos, hogy ne elégedjünk meg a nyugtával, minden esetben névre szóló számlát kérjünk! Ezeket a számlákat tehát átalányadósoknak nem kell lekönyvelni, de ugyanúgy meg kell őrizni az elévülési határ végéig, mint a többi bizonylatot.

Az ellenőrzés tekintetében fontos változás, hogy a bírságok összege és az ellenőrzések gyakorisága emelkedik. Ugyanakkor az adó-hatóság senkire sem „pikkel", vagyis az ellenőrzésre történő kiválasztást szigorú előírások szabályozzák, és a kiemelten ellenőrzendők körét minden esetben előre közlik. Az APEH mindenkor a hatályos előírások szerint jár el, és ezt várja el az adózóktól is. Tudom, hogy sok kolléga ennek ellenére úgy véli, hogy a taxisokat az átlagosnál többször ellenőrzik, de ennek oka inkább abban keresendő, hogy az APEH revizori létszáma ma már meghaladja a hatezer főt, és tovább emelkedik. Mindenesetre vegyük figyelembe, hogy 2009-től minden olyan adózó számíthat ellenőrzésre, aki hibás bevallást nyújt be az adóhivatalhoz, vagy bármilyen minimális köztartozása van. Az adóhatóság így próbálja ugyanis megakadályozni a hátralékállomány további növekedését.

Ún. háztartási adókedvezmény került bevezetésre. Háztartási szolgáltatásnak minősül a lakás felújításával, korszerűsétésével kapcsolatos szolgáltatás, karbantartási, javítási költségek. A kedvezmény mértéke 30%, csak számla alapján vehető igénybe a 100.000 forintos kedvezmény-korláton belül. Itt is fel kell hívni a figyelmet, hogy átalányadós vállalkozók ezt a kedvezményt, hasonlóan a többi adókedvezményhez, nem érvényesíthetik, mert az átalányadózás nem összevont-, hanem elkülönült jövedelemnek minősül.

Illetékváltozás, hogy az öröklés 20 millió forintig illetékmentes közvetlen családtagok esetén.

Megszűnt a tételes vállalkozók adózásában a 35 százalékos osztalékadó kulcs, ettől az évtől a teljes osztalék 25%-al adózik egységesen.

Az átalányadózás választható értékhatára 8 millió forintról 15 millió forintra emelkedett. Az ÁFA határa azonban továbbra is 5 millió forint!

Ha az adózó az APEH-hez teljesítendő bevallási vagy adófizetési kötelezettségének az eredeti határidőtől számított egy éven, vagyis 365 napon belül nem tesz eleget, az adóhatóság elrendelheti az adószám felfüggesztését határozatlan időtartamra.

Az adóbevallás javítását ezentúl az adózó is kezdeményezheti, ha utólag hibát fedez fel, és az nem eredményez adókülönbözetet. Ha azt eredményez - akár pozitív akár negatív irányban - akkor már csak önellenőrzésnek van helye.

Az adókedvezményre jogosító igazolások ezentúl január 30 helyett február 15-ig adhatók ki, az adóbevallás határidejének február 25-re való emelésével egyidejűleg.

A szigorúbb szankciók közül az egyik, hogy az adóbírság ezentúl az adóhiány 50%-a lehet, amely egészen 75%-ig terjed, ha az adóhiány bevétel eltitkolásból, vagy a bizonylatok, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével összefüggésben keletkezett.

Az adóigazolások kiadásánál ezentúl figyelembe kell venni a túlfizetéseket, tehát nem számít, hogy valakinek valamely adónemben hátraléka van, ha adófolyószámlájának végegyenlege pozitív.

Nagy Zoltán

Hasznosnak bizonyult ez az információ?

Igen Nem